Comparteix:

Admissió

Documents  per a l'admissió al programa MFA

Per sol·licitar l’admissió el candidat ha de fer arribar al coordinador del programa la documentació  següent:

  1. Preinscripció a través del web: https://www.upc.edu/preinscripcio/
  2. Carta de sol·licitud d’admissió
  3. Curriculum Vitae
  4. Fotocòpia del Títol universitari (o justificant de la seva tramitació)
  5. Expedient acadèmic (certificat de notes de la carrera)
  6. Fotocòpia del pla d’estudis (quan aquests es van realitzar a una universitat estrangera)
  7. Altres mèrits que consideri oportuns (per exemple, disponibilitat de beques o suport específic d’alguna entitat)
  8. Imprès amb un resum de la formació prèvia del sol·licitant (icona_word descarregar)

 

El coordinador del programa passarà cada sol·licitud a la Comissió de Doctorat  per a la seva valoració, que, com a resultat, donarà una acceptació definitiva, acceptació condicional o rebuig a la sol·licitud d’admissió, indicant quan correspongui els cursos o crèdits de docència que ha de realitzar el sol·licitant com a activitat formativa complementària. El coordinador del programa comunicarà al sol·licitant la seva acceptació o no al programa de doctorat en el termini màxim d’un mes després d’haver rebut tota la documentació mitjançant una carta d’admissió que l’interessat podrà utilitzar per gestionar beques o qualsevol altre tràmit  pertinent.

La formalització de l’admissió a la UPC implica emplenar uns impresos específics per a aquest fi, que es realitzarà quan el candidat estigui a Barcelona.

En el cas d’estudiants estrangers s’han d’acreditar els coneixements lingüístics suficients per desenvolupar aquesta activitat.