Comparteix:

Proposta de Tesi

Com a etapa prèvia a l'elaboració de la tesi doctoral el doctorand haurà de preparar una proposta de tesi doctoral sota la direcció de com a mínim un director de tesi membre del programa de doctorat MFA. Aquesta proposta per ser aprovada haurà de ser defensada, en exposició pública, davant d'un tribunal nomenat per a tal fi per la Comissió de Doctorat (CD).

 

 


Matrícula


L'inici del procés de preparació de la proposta de tesi doctoral exigeix realitzar la matrícula de proposta de tesi doctoral i comptar amb un director / tesi que dirigeixi al doctorand. Per això el doctorand haurà de contactar amb els professors del programa de doctorat que treballin amb la temàtica en què desitja realitzar la tesi doctoral, perquè algun d'ells li dirigeixi. A efectes de facilitar aquest procés es facilitarà als doctorands que hagin d'iniciar l'elaboració de la proposta de tesi un llistat de professors i temes amb les seves adreces de contacte.
 
 


Terminis i documentació per iniciar tràmit de defensa

La documentació que el doctorat ha de presentar a la CD perquè la Proposta de Tesi pugui passar a tràmit d'exposició pública és la següent:
1) una memòria (4 còpies en paper i versió electrònica) de la proposta de tesi doctoral que inclogui, almenys, la següent informació:
 • Dades d'identificació del doctorand i del director (o directors) de tesi
 • Títol de la tesi
 
 
 • Objectius de la proposta
 • Contribucions esperades
 • Estat de l'art del tema
 • Pla de treball amb una estimació de calendari
 • Bibliografia
 • Publicacions realitzades en el camp, si hi haguessin
 • Relació de mitjans (disponibles o no) que es consideren necessaris i lloc on està previst desenvolupar el treball
2) quan existeixi un codirector de la tesi aliè al programa, al costat d'aquesta informació el doctorand inclourà un CV o una adequada descripció dels antecedents d'aquest codirector i una justificació raonada del perquè del seu codirecció.


Aquesta informació no ha d'excedir de 25 pàgines (sense comptar, si escau, els antecedents del codirector de la tesi) i pot ser presentada a la CD en qualsevol moment abans del 15 de juny perquè la proposta pugui ser defensada, segons mormativa vigent, abans del 30 de juliol.Tribunal i tràmit de defensa

El tribunal encarregat d'avaluar la proposta de tesi ha de tenir com a mínim tres membres i dos dels quals han de ser necessàriament professors del doctorat ARV, un d'ells actuarà com a president i un altre com a secretari. Aquest tribunal serà també l'encarregat de valorar la justificació o no d'un codirector extern quan es doni el cas.
El tribunal encarregat d'avaluar la proposta de tesi serà nomenat per la CD, a proposta del coordinador del doctorat i escoltat el director de la tesi.
Fixada la composició del tribunal, el president del mateix serà l'encarregat de fixar data i fer la seva convocatòria.
La valoració de la proposta de tesi es basarà en la memòria escrita, la presentació oral i la defensa oral de les qüestions que plantegi el tribunal. Es valoraran especialment els següents aspectes:

 • Adequació de la proposta de tesi al programa MFA
 • Interès cientificotècnic i originalitat del tema
 • L'objectiu, pla de treball i recopilació i anàlisi d'antecedents en el tema
 • Viabilitat

 

Si ho considera necessari, el tribunal podrà demanar informació addicional al doctorand o al seu director / s de tesi.
El doctorand disposarà de mitja hora per fer l'exposició oral de la seva proposta, i el tribunal podrà, a continuació, realitzar les preguntes que consideri oportunes
El coordinador del programa convidarà al director/es de la tesi a assistir a la sessió de defensa pública del doctorand. Al final de la defensa de la proposta de tesi, el tribunal podrà consultar al director/es de la tesi sobre algun aspecte de la proposta defensada pel doctorand, en qualsevol cas el director/es de la tesi pot fer arribar al tribunal els comentaris que consideri oportuns mitjançant un escrit enviat amb anterioritat a la defensa.

El tribunal fixarà la nota que constarà en l'acta i, si ho creu convenient, realitzarà un escrit, en un termini d'un mes a partir de la data de la defensa, amb els comentaris i suggeriments sobre la proposta que consideri oportuns. Aquest escrit quedarà en l'expedient del doctorand i es faran arribar còpies al doctorand i al director / s de la tesi.