Comparteix:

Tesi

Avaluació externa

Un cop donada per finalitzada la tesi, el doctorand haurà d'informar al coordinador del doctorat de la seva intenció de procedir al tràmit de dipòsit d'aquesta, adjuntant l'aprovació del Director / s de tesi segons l'imprès corresponent i la memòria de la seva tesi doctoral ( 2 còpies en paper i versió electrònica).

La CD realitzarà una avaluació prèvia i si aquesta és satisfactòria es nomenaran dos doctors externs al programa i experts en el tema de la tesi per inspeccionar i facin les observacions i suggeriments que creguin convenients.

Si l'avaluació prèvia no és satisfactòria se li retornen les còpies de la memòria de tesi al doctorand amb les observacions que siguin pertinents.

Conjuntament amb el nomenament dels avaluadors externs la CD farà una proposta de tribunal, escoltat el director de la tesi (que pot proposar un composició de tribunal en el moment de dipòsit de la tesi), que el coordinador del programa presentarà oportunament a la UPC en el tràmit de dipòsit de la tesi.

Els avaluadors externs disposen d'un mes per realitzar el seu informe sobre la tesi. A més dels comentaris que es considerin oportuns l'informe ha de dir explícitament si la tesi supera el nivell mínim admissible per procedir a la seva defensa. Els comentaris rebuts es comunicaran al doctorand i al director de la tesi perquè els tinguin en compte en l'elaboració de la versió final, conjuntament amb les recomanacions que la CD consideri oportunes.


Acceptació a tràmit de lectura

Després de la revisió externa, per passar al tràmit de lectura el doctorand haurà de fer arribar a la CD:
 • Un escrit descrivint els canvis realitzats seguint les recomanacions dels revisors externs amb l'aprovat del director / s de la tesi
 • Una còpia en format electrònic de la memòria revisada de la tesi
El coordinador de doctorat posarà aquesta documentació a disposició de la CD juntament amb els informes dels revisors. En vista d'aquesta informació la CD autoritzarà la continuació del tràmit de lectura de tesi, o demanarà al doctorand que realitzi modificacions addicionals si així ho considera oportú.

Formalització tràmit de lectura i dipòsit de la tesi


Superada l'avaluació externa i amb l'aprovació de la CD, el doctorand iniciarà el tràmit de dipòsit i lectura de la tesi. Per realitzar aquest tràmit el doctorand haurà de presentar a la CD la documentació següent:
 • Sol.licitud de matrícula
 • Dos exemplars de la tesi, enquadernats d'acord amb les normes del programa
 • Un resum de la tesi en anglès i català o castellà en paper i en format electrònic (amb un màxim de 4000 caràcters) elaborat i signat pel doctorand.
 • Una còpia de la tesi en format electrònic (PDF)
 • Sol.licitud de menció de doctor europeu, si s'opta a ella, i documentació afí requerida
 • Una memòria en format word (model ME) de dues pàgines com a màxim, on es descrigui expressament:
  • Originalitat del treball
  • Objectius aconseguits amb la tesi en relació amb els proposats inicialment en la proposta de tesi
  • Metodologia emprada
  • Resultats (publicacions, comunicacions, patents, llibres o capítols de llibres a què ha donat lloc el treball de la tesi)
  • Indicació de si el treball de tesi s'ha realitzat en el marc d'algun projecte o contracte de recerca amb finançament específic
  • Anàlisi de l'impacte dels resultats de la tesi i de les metodologies desenvolupades en l'entorn socioeconòmic
La CD pot demanar la informació addicional que consideri necessària.
Amb aquesta informació es fa la gestió de la matrícula de la tesi i aquesta passa al període de "dipòsit públic" de 15 dies, durant els quals pot ser examinada per qualsevol doctor que pot fer arribar comentaris per escrit a la UPC.
En finalitzar el termini de dipòsit públic de la tesi, el doctorand farà arribar al coordinador del programa set còpies de la memòria per ser entregades als membres del tribunal.

Terminis de temps en els tràmits previs a la lectura de la tesi doctoral.
 

Els terminis habituals del procés de dipòsit i lectura des que el doctorand inicia el procés de lectura amb l'aprovació del director de tesi són:
La CD realitza una avaluació prèvia i si és favorable nomena dos revisors externs per a la tesi i realitza una proposta de tribunalfins a 3 setmanes
S'envien les tesis a revisió (per missatger)1 o 2 dies
Els revisors envien el seu informe (se'ls dóna un mes de termini per fer el seu informe)Fins a un mes
 
Rebuts els informes, si són favorables la CD autoritza el dipòsit i es procedeix a demanar als seus membres del tribunal proposats la seva acceptació. El doctorand ha de lliurar la documentació pertinent per al dipòsit de la tesi. Es prepara la documentació administrativa necessària per al dipòsit.fins a 2 setmanes
Dipòsit públic de la tesi a l'Oficina de Doctorat 15 dies
Si hi ha observacions durant el dipòsit públic llavors hi ha un termini per a les legacions pertinents.10 dies
Si no hi ha observacions durant el dipòsit públic la UPC autoritza la defensa i designa oficialment el tribunalfins a 5 dies
El coordinador comunica la designació als membres del tribunal i els envia les còpies de la tesifins a 5 dies
El president del tribunal assenyala la data de lectura i convoca el tribunalvariable segons les disponibilitats dels membres del tribunal, el doctorand i el director de tesi
Avís públic de lectura de la tesimínim 10 dies d'antelació

Noti's que si s'esgoten els terminis de cada fase amb facilitat es pot arribar a un període de fins a 15 setmanes des que el doctorand manifesta la seva intenció de lectura de tesi fins que aquesta es porta a terme.
Hi ha períodes de l'any que no es consideren lectius als fins dels terminis de dipòsit, o de terminis per a lliurament d'informes (agost, vacances de Setmana Santa i Nadal).
Per a més informació, consulteu la normativa de la UPC.