Comparteix:

PRESENTACIÓ

Antecedents
El programa de doctorat en enginyeria mecànica, fluids i aeronàutica, sorgeix el 2009 a través de la sinèrgia de programes de doctorat consolidats a la UPC com són el d’enginyeria mecànica i fluids i la incorporació d’una nova àrea de recerca en l’àmbit aeronàutic. L’inici d’aquest nou programa és fruit d’una afinitat i interdisciplineïtat en els àmbits de recerca d’aquestes temàtiques, i es porta a terme aprofitant l’oportunitat per adaptar-se al nou esquema d’estudis dels Programes Oficials de Postgrau en el marc de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior. El doctorat MFA s’inicia amb la vocació d’obtenir en breu la Menció de Qualitat del Ministeri d’Educació i Ciència (MEC).
Aquest doctorat dóna un marc per a la realització de tesis doctorals en les àrees de recerca abans esmentades sota la direcció dels professors del campus de la UPC a Terrassa i Barcelona, tot aprofitant les infraestructures de recerca que posen a la seva disposició tant les Unitats bàsiques com els Grups de Recerca implicats.
El doctorat MFA pretén perfeccionar el perfil investigador dels titulats actuals en els àmbits de l’enginyeria industrial i aeronàutica, facilitant l’accés a la fase de recerca del titulats actuals. També es pot accedir si es disposa de la titulació adequada, en funció de la qual es determinarà la formació complementària que correspongui.
El doctorat MFA hereta l'experiència i trajectòria dels programes previs ja existents (enginyeria mecànica i fluids), tant en la gestió del programa com en el seguiment i supervisió de les activitats dels seus estudiants. Però neix amb la vocació de fomentar la internacionalització de les activitats de recerca, afavorint l’intercanvi de professors amb altres universitats estrangeres. Fomentant la co-tutela de les tesis doctorals, per tal d’assolir una visió més àmplia de les àrees de recerca implicades. Fomentar l’intercanvi també d’estudiants i fent visible els programa tan a estudiants nacionals com estrangers.

 
Justificació 
La industria europea, en els àmbits relacionats amb el programa: mecànica, fluids i aeronàutica, ha vist la necessitat d’incorporar productes amb alt valor afegit per tal de competir amb economies emergents. Per tal de poder mantenir la seva activitat de manera puntera en tots els camps és vital disposar de professionals de la recerca capaços de generar innovació. El programa pretén ser l’eina que incorpori en el mercat un perfil de professional que realitza recerca aplicada en aquests camps.
 
Objectius
L'objectiu del programa MFA és proporcionar una sòlida formació, que serveixi com a clar complement als coneixements ja adquirits pels estudiants en les fases prèvies, i els prepari tant per a iniciar-se a la investigació científica com per a estar en ambients d'alta especialització . En aquest sentit es tracta que el doctorand adquireixi la capacitat de buscar solucions innovadores a partir de sòlids coneixements teòrics i de l'aplicació de noves tecnologies. Per cobrir aquests aspectes, la fase de formació complementària es realitza prenent cursos de Màster que complementin o aprofundeixin l’àrea d’expertesa en que l’estudiant desenvoluparà la seva recerca.